Obecně

URBAN-MED s.r.o. zajišťuje léčebnou a preventivní péči o registrované pacienty a neodkladnou péči všem obyvatelům bez ohledu na trvalé bydliště, věk, pohlaví, rasu či vyznání. V potřebném rozsahu provádí základní vyšetření a ošetření, diagnostiku, diferenciální diagnostiku, léčbu, prevenci i posudkovou činnost u všech onemocnění a stavů. Péče je standardně poskytována v ordinaci, případně v domácím prostředí pacienta či v místě náhlé poruchy zdraví nebo úrazu. Lékař vyhodnocuje, která onemocnění může léčit sám, která potřebují konziliární vyšetření nebo která svou podstatou vyžadují předání ke sledování specialistou a kdy je nutná hospitalizace. Stejně tak zabezpečuje péči o pacienty po hospitalizaci. Běžně se podílí na péči o pacienty s ostatními lékařskými obory, a to jak u chronických onemocnění, tak i v akutních případech.

Pro registrované pacienty je zajišťována dispenzarizační péče podle odborných kritérií a platných předpisů. Pojištěnec může být však dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře. Registrující lékař odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče.

Součástí činností URBAN-MED s.r.o. je poskytování pracovně lékařských služeb závodům, organizacím a osobám samostatně výdělečně činným. Lékař provádí posuzování pracovní schopnosti k výkonu určité práce, a to ve spolupráci se zaměstnavateli. Na základě písemné žádosti zaměstnavatele zajišťuje pracovně lékařské prohlídky u administrativních pracovníků (kategorie I), u rizikových prací (kategorie III a IV) jsou kritéria pracovně lékařských prohlídek stanovena rozhodnutím příslušné hygienické stanice. To vše se uskutečňuje dle zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Neméně důležitá činnost společnosti URBAN-MED s.r.o. je spolupráce s pracovníky hygienických stanic, kdy se podílí na realizaci protiepidemických a hygienických opatření, stejně tak se účastní na zdravotní výchově obyvatelstva a spolupracuje s orgány místní správy a službami sociální péče.